OTVORENI POSTUPAK

USLUGA OREZIVANJA, SANITARNE SEČE I HEMIJSKE ZAŠTITE

Predmet javne nabavke, broj 03 OP., koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke je: USLUGA OREZIVANJA, SANITARNE SEČE I HEMIJSKE ZAŠTITE

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak

Blagovremenom ponudom smatraće se ponuda prispela na adresu: Javno komunalno preduzeće “Lisje“ Novi Sad, Narodnog fronta 53, do 16.03.2020. godine do 08:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Postupak javnog otvaranja ponuda održaće se 16.03.2020. godine u 10,00 časova, u poslovnim prostorijama JKP „Lisje“ Novi Sad, Narodnog fronta 53.