OTVORENI POSTUPAK

USLUGA PEJZAŽNOG UREĐENJA

Predmet javne nabavke, broj 1.2.3., koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke je: USLUGA PEJZAŽNOG UREĐENJA

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak

Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, odnosno do 13.03.2020. godine do 08,00 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija 13.03.2020. godine u 10,00 časova u prostorijama JKP „Lisje“, Narodnog fronta 53,Novi Sad.