OTVORENI POSTUPAK

ELEKTRIČNA ENERGIJA SA POTPUNIM SNABDEVANJEM

Predmet javne nabavke, broj JNOP 4/2019 OP, koja se sprovodi u otvorenom postupku je:
ELEKTRIČNA ENERGIJA SA POTPUNIM SNABDEVANJEM.

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak

Rok za podnošenje ponude je 03.04.2019. godine, do 10:00 časova, bez obzira na način dostave.
Otvaranje ponuda će se obaviti dana 03.04.2019. godine u 11:00 časova, u prostorijama naručioca u JKP „Lisje“, Novi Sad, Narodnog fronta 53, kancelarija 201.