OTVORENI POSTUPAK

USLUGA PEJZAŽNOG UREĐENJA

Predmet javne nabavke, broj JNVV 1.2.2/2019 OP, koja se sprovodi u otvorenom postupku je:
USLUGA PEJZAŽNOG UREĐENjA.

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak javne nabavke velike vrednosti.

 

Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, odnosno do 25.03.2019. godine do 08,00 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija 25.03.2019. godine u 08,30 časova u prostorijama JKP „Lisje“, Narodnog fronta 53,Novi Sad.