KVALIFIKACIONI POSTUPAK

MATERIJAL ZA RAD SLUŽBE ODRŽAVANJA PO PARTIJAMA - 2. FAZA

Predmet javne nabavke, broj 01/19-KP-2, koja se sprovodi u kvalifikacionom postupku je:
MATERIJAL ZA RAD SLUŽBE ODRŽAVANJA PO PARTIJAMA- 2. FAZA.

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Kvalifikacioni postupak

Blagovremenom ponudom smatraće se ponuda prispela na adresu: Javno komunalno preduzeće “Lisje“ Novi Sad, Narodnog fronta 53, do 27.03.2019. godine do 10 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Postupak javnog otvaranja ponuda održaće se 27.03.2019. godine u 11 časova, u poslovnim prostorijama JKP „Lisje“ Novi Sad, Narodnog fronta 53.